Service & meer

Bedankt voor je aanmelding en welkom bij Cleanprofs!

Algemene voorwaarden Cleanprofs.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen gesloten tussen Cleanprofs en particulieren.

Artikel 1. Voorschriften betreffende de reiniging

 1. U ontvangt stickers die u volgens de meegeleverde voorschriften op uw container(s) dient te bevestigen. Indien de stickers niet goed zijn bevestigd, kunnen wij uw container(s) niet herkennen. Zijn uw stickers beschadigd dan kunt u nieuwe aanvragen op www.cleanprofs.nl/stickers.
 2. Een adreswijziging dient u 1 maand van te voren te melden. Dit kan schriftelijk maar ook op de website van CleanProfs www.cleanprofs.nl/wijziging-doorgeven/. Indien wij op uw nieuwe woonlocatie geen reiniging kunnen aanbieden, dan kunt u in aanmerking komen voor restitutie van het niet verschuldigde deel van het abonnementsgeld volgens artikel 4.2. U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw adreswijziging.
 3. Indien uw container niet leeg is kunnen wij deze niet reinigen. Op basis van de milieuwetgeving mag u geen vet of bakolie, alsmede uitwerpselen van dieren los in uw container werpen. Dit soort vervuilde containers mogen wij ook niet reinigen.
 4. Cleanprofs reinigt tot 19:00 uur, tot die tijd dient u uw container aan de straatkant te laten staan.
 5. Indien er sprake is van overmacht door vorst of een door het KNMI afgegeven weeralarm mogen wij geen reinigingswerkzaamheden uitvoeren. Bij overmacht zal zo snel mogelijk een restitutie plaatsvinden voor de niet uitgevoerde reinigingswerkzaamheden, doch uiterlijk bij beëindiging van het abonnement.

Artikel 2. Betalingen

 1. U machtigt Cleanprofs voor het afschrijven van uw abonnementsgeld middels een automatische incasso van het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. Cleanprofs stelt u dan alsnog in de gelegenheid om binnen twee weken aan uw betalingsverplichting te voldoen. Na deze periode is Cleanprofs gerechtigd om wettelijke rente en in alle redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen. Indien u in gebreke blijft en niet betaald is Cleanprofs gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen en kan Cleanprofs dit abonnement opzeggen.
 2. Cleanprofs is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Indien er sprake is van een tariefsverhoging heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3. Bedenktermijn

 1. Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnen veertien dagen na de datum van uw aanmelding. Als u wilt opzeggen dan kunt u dat het beste doen per aangetekende brief of briefkaart uiterlijk twaalf dagen nadat u zelf de overeenkomst hebt ondertekend. Uw brief of briefkaart komt dan op tijd aan. De opzegging moet worden verstuurd naar het volgende adres: “Cleanprofs BV, Stationsplein 4, 2275 AZ Voorburg”.

Artikel 4. Opzegging van de overeenkomst.

 1. U gaat een abonnement aan voor een jaar (tenzij anders overeengekomen). Na dit jaar wordt het abonnement (de overeenkomst) stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde duur, waarbij de overeenkomst steeds opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. U bent de overeenkomst schriftelijk overeengekomen, u dient deze derhalve ook schriftelijk op te zeggen. Deze opzeggingsbrief dient u te verzenden naar het adres genoemd onder artikel 3. U dient dit bij voorkeur aangetekend te doen. Indien u zich op een andere wijze heeft aangemeld (bijv. telefonisch of elektronisch) dan kunt u de overeenkomst op exact dezelfde wijze opzeggen.
 2. Indien blijkt dat bij beëindiging van de overeenkomst u meer heeft betaald dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging van het contract, zal Cleanprofs het verschil binnen 30 dagen na de datum van opzegging terugbetalen.

Artikel 5. Slotbepaling

 1. Op deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.