Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen gesloten tussen Cleanprofs en particulieren.

Artikel 1. Voorschriften betreffende de reiniging

1.1 U ontvangt stickers die u volgens de meegeleverde voorschriften op uw container(s) dient te plakken. Indien de stickers
niet goed zijn bevestigd, kunnen wij uw container(s) niet herkennen. Zijn uw stickers beschadigd dan kunt u nieuwe
aanvragen op www.cleanprofs.nl/stickers.
1.2 Een adreswijziging dient u 1 maand van te voren te melden. Dit kan schriftelijk maar ook op de website van CleanProfs
www.cleanprofs.nl/adreswijziging. Indien wij op uw nieuwe woonlocatie geen reiniging kunnen aanbieden, dan kunt u in
aanmerking komen voor restitutie van het niet verschuldigde deel van het abonnementsgeld volgens artikel 4.2. U ontvangt
altijd een schriftelijke bevestiging van uw adreswijziging.
1.3 Indien uw container niet leeg is kunnen wij deze niet reinigen. Op basis van de milieuwetgeving mag u geen vet of
bakolie, alsmede uitwerpselen van dieren los in uw container werpen. Dit soort vervuilde containers mogen wij ook niet
reinigen.
1.4 Cleanprofs reinigt tot 19:00 uur, tot die tijd dient u uw container aan de straatkant te laten staan.
1.5 Indien er sprake is van overmacht door vorst of een door het KNMI afgegeven weeralarm mogen wij
geen reinigingswerkzaamheden uitvoeren. Bij overmacht zal zo snel mogelijk een restitutie plaatsvinden voor de niet
uitgevoerde reinigingswerkzaamheden, doch uiterlijk bij beëindiging van het abonnement.

Artikel 2. Betalingen
2.1 U machtigt Cleanprofs voor het afschrijven van uw abonnementsgeld middels een automatische incasso van het
rekeningnummer dat u heeft opgegeven op de voorzijde van dit document. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege
in verzuim. Cleanprofs stelt u dan alsnog in de gelegenheid om binnen twee weken aan uw betalingsverplichting te voldoen.
Na deze periode is Cleanprofs gerechtigd om wettelijke rente en in alle redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten in
rekening te brengen. Indien u in gebreke blijft en niet betaald is Cleanprofs gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen en kan
Cleanprofs dit abonnement opzeggen.
2.2 Cleanprofs is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Indien er sprake is van een tariefsverhoging heeft u het
recht om de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 3. Bedenktermijn
3.1 Deze overeenkomst kan door u ongedaan worden gemaakt binnen veertien dagen na de datum zoals deze is ingevuld
op de voorzijde van deze overeenkomst. Zolang behoeft u nog niet te betalen. Als u wilt opzeggen dan kunt u dat het beste
doen per aangetekende brief of briefkaart uiterlijk twaalf dagen nadat u zelf de overeenkomst hebt ondertekend. Uw brief of
briefkaart komt dan op tijd aan. De opzegging moet worden verstuurd naar het volgende adres:
“Cleanprofs BV, Postbus 338, 3100 AH Schiedam”

Artikel 4. Opzegging van de overeenkomst.
4.1 U gaat een abonnement aan voor een jaar. Na dit jaar wordt het abonnement (de overeenkomst) stilzwijgend voortgezet
voor onbepaalde duur, waarbij de overeenkomst steeds opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van 30
dagen. U bent de overeenkomst schriftelijk overeengekomen, u dient deze derhalve ook schriftelijk op te zeggen. Deze
opzeggingsbrief dient u te verzenden naar het adres genoemd onder artikel 3. U dient dit bij voorkeur aangetekend te doen.
Indien u zich op een andere wijze heeft aangemeld (bijv. telefonisch of elektronisch) dan kunt u de overeenkomst op exact
dezelfde wijze opzeggen.
4.2 Indien blijkt dat bij beëindiging van de overeenkomst, u meer heeft betaald dan verschuldigd voor de periode tussen de
laatste factuur en het moment van beëindiging van het contract, zal Cleanprofs het verschil binnen 30 dagen na de datum
van opzegging terugbetalen.

Artikel 5. Slotbepaling
5.1 Op deze overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Cleanprofs BV, Postbus 338, 3100 AH Schiedam, 088 066 61 89,
info@cleanprofs.nl,
www.cleanprofs.nl (jan 2016)