Service & meer

Bedankt voor je aanmelding en welkom bij Cleanprofs!

Een verstandige keuze want vanaf nu kun je rekenen op onze zorg en toewijding. Zorgeloos en snel, iedere maand een frisse rolcontainer. Samen voor een schonere leefomgeving.

Algemene voorwaarden van Cleanprofs BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Cleanprofs BV.

1 . Voorschriften voor particuliere klant.

In deze algemene voorwaarden wordt onder de navolgende definities begrepen:

1.1. Cleanprofs/wij: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cleanprofs BV, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder het registratienummer 57693536.

1.2. Klant/U: de persoon die middels het aangaan van een overeenkomst aan heeft gegeven van de diensten van Cleanprofs gebruikt te willen maken.

1.3. Abonnement: de overeenkomst waarbij Cleanprofs de verplichting op zich heeft genomen om periodiek één of meerdere (afval)containers te reinigen en u de verplichting heeft geaccepteerd om periodiek of jaarlijks een bepaald geldbedrag daarvoor te betalen.

1.4. Abonnementsgeld: de periodieke vergoeding die u aan Cleanprofs dient te betalen voor de diensten die Cleanprofs aan u biedt.

1.5. Reinigingsbeurt: de door Cleanprofs geplande reiniging van een container op een specifieke dag.

2. Voorschriften voor de klant 2.1 Nadat u een abonnement bent aangegaan met Cleanprofs ontvangt u binnen enkele dagen stickers die u volgens de meegeleverde voorschriften op uw container(s) dient te plakken. Indien de stickers niet goed (zichtbaar) zijn bevestigd, kunnen wij uw container(s) niet herkennen waardoor wij niet in staat zullen zijn om uw container(s) te reinigen. In dat geval vervalt uw recht op de betreffende reinigingsbeurt. Zijn uw stickers beschadigd of maakt u gebruik van een nieuwe container dan kunt u nieuwe aanvragen op www.cleanprofs.nl/stickers.

Adreswijziging

2.2 Bent u verhuisd, dan dient u dat aan ons te melden zodat wij u kunnen blijven dienen. Dit kan schriftelijk maar ook op de website van CleanProfs (www.cleanprofs.nl/adreswijziging). U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw adreswijziging. Het (opnieuw) plannen van uw nieuwe adres kan 1 maand duren. Hierdoor kan het voorkomen dat wij in de tussenliggende periode geen reinigingsdiensten aan u kunnen aanbieden. Daarom is het belangrijk dat u vóórdat u daadwerkelijk verhuist ons in kennis stelt van uw nieuwe adres en de datum waarop u zult verhuizen.

2.3 Het kan echter voorkomen dat wij op uw nieuw woongebied geen reinigingsdiensten aanbieden. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor restitutie van het niet verschuldigde deel van het abonnementsgeld volgens artikel 4.2.

2.4 De reiniging van de containers vindt niet op een vaste tijdstip plaats. Cleanprofs reinigt dagelijks tot 19:00 uur. Tot die tijd dient u uw container aan de straatkant te laten staan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw container zichtbaar en toegankelijk te plaatsen zodat wij voor de reiniging zorg kunnen dragen.

2.5 Houdt u er rekening mee dat wij enkel lege containers kunnen reinigen maar dat wij de container niet legen. Indien uw container niet leeg is kunnen wij helaas deze niet reinigen. Ook vervuilde containers kunnen wij niet reinigen. Op basis van de milieuwetgeving mag u geen vet of bakolie, alsmede uitwerpselen van dieren los in uw container werpen. Ook dit soort vervuilde containers mogen wij helaas niet reinigen.

2.6 Indien er sprake is van overmacht door vorst of een door het KNMI afgegeven weeralarm mogen wij geen reinigingswerkzaamheden uitvoeren. Bij overmacht zal zo snel mogelijk een restitutie plaatsvinden voor de niet uitgevoerde reinigingswerkzaamheden, doch uiterlijk bij beëindiging van het abonnement. In plaats van restitutie kunnen wij ook ervoor kiezen om u te compenseren door op een later tijdstip een extra reiniging aan te bieden.

3 Betalingen

3.1 Met het aangaan van een overeenkomst met Cleanprofs, machtigt u en geeft u aldus toestemming aan Cleanprofs voor het automatisch afschrijven van het abonnementsgeld doormiddel van een automatische incasso van het bankrekeningnummer dat u aan Cleanprofs heeft opgegeven. Wijzigt uw bankrekeningnummer, dan dient u dat binnen 5 werkdagen aan Cleanprofs te melden. Doet u dat niet en kunnen wij daardoor het abonnementsgeld niet tijdig incasseren, dan kunnen wij administratiekosten bij u in rekening brengen. Deze kosten bedragen per mislukte automatische incasso €17,50. Dit geldt ook voor het geval de automatische incasso mislukt doordat u onvoldoende saldo op uw rekening heeft.

3.2 De afgesproken betalingstermijnen waarop de automatische incasso’s plaats vinden zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling bent u daarom van rechtswege in verzuim. Cleanprofs stelt u echter dan alsnog in de gelegenheid om binnen twee weken aan uw betalingsverplichting te voldoen. Na deze periode is Cleanprofs gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, waaronder mede begrepen de daadwerkelijk door Cleanprofs gemaakte proceskosten, in rekening te brengen. Voor iedere herinnering en/of aanmaning die wij aan u zouden moeten toezenden, brengen wij een extrabedrag van €17,50 als administratiekosten bij u in rekening.

3.3 Indien u, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, in gebreke blijft en niet betaald is Cleanprofs gerechtigd rechtsmaatregelen te nemen en kan Cleanprofs dit abonnement opzeggen.

3.4 Cleanprofs is gerechtigd om jaarlijks haar tarieven aan te passen. Indien er sprake is van een tariefsverhoging heeft u het recht om uw abonnement vanaf de datum waarop de prijswijziging inwerking treed op te zeggen.

4 Opzegging van de overeenkomst en de bedenktermijn

4.1 Gerekend vanaf de datum waarop u het abonnement met Cleanprofs bent aangegaan heeft u het recht om binnen veertien dagen, zonder opgave van reden, het abonnement te beëindigen. Een voorwaarden om van deze niet-wettelijke, maar contractuele, bedenktermijn gebruik te kunnen maken is dat Cleanprofs in de tussenliggende periode geen gebruik heeft gemaakt van automatische incasso om het abonnementsgeld van uw bankrekening af te schrijven. Wanneer dat wel het geval is, dan vervalt uw recht om het abonnement tijdens de bedenktermijn op te zeggen.

4.2 Een niet tijdens de bedenktermijn op een geldige wijze opgezegde abonnement is voor de duur van één jaar. Na dit jaar wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde duur, waarbij het abonnement door beide partijen steeds opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

4.3 Een opzegging dient per brief of per email te geschiedden. De datum waarop de opzeggingsbrief door Cleanprofs ontvangen is geldt als de datum van opzegging. De opzeggingsbrief moet worden verstuurd naar het volgende adres: “Cleanprofs BV, Westlandseweg 12, 2291 PG Wateringen.

4.4 Indien na de opzegging blijkt dat u door voor de door Cleanprofs aan u verleende diensten niet betaald heeft, dan blijft u betalingsverplichting daaromtrent bestaan en vervalt dus niet vanwege de opzegging van het abonnement.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Uiteraard bieden wij onze diensten met uiterste zorg aan en doen wij er alles aan dat u, noch anderen enige schade lijden. Maar wanneer dat ondanks onze zorg wel het geval is, dan zijn wij niet aansprakelijk voor de schade welke u eventueel als gevolg van de uitvoering en/of levering van onze diensten zou lijden. U stelt Cleanprofs hierbij vrij van iedere vorm van vergoeding van enige schade.

5.2 Voor zover Cleanprofs ondanks de bepaling zoals bedoeld in het vorige artikel door de rechter aansprakelijk zou worden gehouden voor enige vorm van schade, dan is de aansprakelijkheid van Cleanprofs beperkt tot de factuurwaarde van de geldende abonnementsperiode met een maximumperiode van het bedrag gelijk aan het abonnementsgeld voor de duur van één jaar.

6 Klachtenregeling

6.1 Bent u niet tevreden of denkt u een vordering te hebben op Cleanprofs, dan kunt u een klacht indienen zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. De klacht dient u schriftelijk of per email bij ons in te dienen bij onze afdelingen klachtenafdeling.

6.2 Uw klacht wordt binnen 14 dagen onderzocht en afgehandeld. Wanneer het zou blijken dat u terecht een klacht heeft ingediend, dan kunnen wij u enige vorm van compensatie aanbieden maar wij zijn niet verplicht daartoe. Wij kunnen ook volstaan met het gegrond verklaren van uw klacht.

6.3 Het is een vereiste dat u ons eerst in de gelegenheid biedt om uw klacht intern te onderzoeken en het onderling met u op te lossen alvorens u rechtsmaatregelen jegens Cleanprofs start. Wanneer u direct tot het nemen van rechtsmaatregelen overgaat zonder dat u zich vooraf bij Cleanprofs heeft beklaagd, dan stemt u er mee in dat uw rechtsvordering of verzoek door de rechter niet-ontvankelijk verklaard moet worden. De proceskosten komen dan wel voor uw rekening.

7 Slotbepaling

7.1 Voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de rechter nietig en/of niet bindend dan wel anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan hebben wij afgesproken dat alle overige bepalingen wel blijven gelden en de rechtsverhouding tussen Cleanprofs en u bepalen. 7.2 Uw rechtsverhouding en het abonnement wordt beheerst door het Nederlands recht. 7.3 Alle eventuele geschillen dienen ex artikel 96Rv worden voorgelegd aan de kantonrechter te Rotterdam, waarbij partijen expliciet het recht op hoger beroep voorbehouden. Voor zover Cleanprofs in het gelijk wordt gesteld, dan dient u alle daadwerkelijk door Cleanprofs gemaakte proceskosten, inclusief de tijd welk eventueel zij zelf aan de procedure besteed heeft te vergoeden.