Service & meer

Privacyverklaring

Het respecteren en beschermen van jouw privacy is voor Cleanprofs zeer belangrijk. We verwerken gegevens op veilige en zorgvuldige wijze. Daarbij houden we ons aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent dat Cleanprofs:
– Haar doeleinden voor de verwerking via deze privacyverklaring duidelijk vastlegt;
– Zo min mogelijk gegevens verwerkt en bewaart, alleen datgene wat nodig is voor haar doeleinden;
– Steeds expliciete toestemming vraagt voor de verwerking van persoonlijke gegevens wanneer dit verplicht is;
– De vereiste (technische) beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen;
– De rechten van betrokkene zal respecteren.

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens Cleanprofs B.V. verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Ook wordt uiteengezet op welke wijze Cleanprofs aan bovengenoemde vereisten voldoet.

 

Inhoudsopgave

 • Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers
 • Cookies
 • Soorten persoonsgegevens
 • Doel van de verwerking van persoonsgegevens
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 • Websites van derden
 • Rechten van betrokkenen
 • Bewaren van persoonsgegevens
 • Vragen en klachten
 • Wijzigingen privacyverklaring

 

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Cleanprofs B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de De Brauwweg 52, 3125 AE Schiedam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57693536.

Cleanprofs kan voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van andere dienstverleners die als verwerker, uitsluitend in opdracht van Cleanprofs, zullen optreden. Met deze verwerker sluit Cleanprofs een verwerkersovereenkomst waarin de verwerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze privacyverklaring na te leven.

 

Cookies
Cleanprofs verzamelt gegevens van haar websitebezoekers. Dat doet Cleanprofs onder meer om te controleren of haar website naar behoren werkt, maar ook om te onderzoeken hoe zij haar website beter op jouw wensen kan afstemmen.

Als je de website van Cleanprofs bezoekt, vragen we je of we gegevens mogen opslaan. Als je die toestemming weigert, slaan we alleen informatie op die noodzakelijk is om de website te laten functioneren.

Lees onze Cookieverklaring (https://www.cleanprofs.nl/cookieverklaring) voor meer informatie over de cookies die we plaatsen of om je keuze te wijzigen.

 

Soorten persoonsgegevens
Wij verwerken op verschillende momenten persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst afsluit of gebruik maakt van onze website www.Cleanprofs.nl Dit zijn gegevens zoals je naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, e-mailadres en automatisch gegenereerde gegevens zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag. Deze gegevens zijn onder meer vereist voor het aanvragen en afhandelen van overeenkomsten. De benodigde gegevens kunnen per dienst verschillen. Uiteraard verzamelt Cleanprofs enkel de persoonsgegevens die vereist zijn voor de uitvoering van haar diensten.

 

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken de hiervoor genoemde gegevens met jouw toestemming voor de volgende doeleinden:

Om de diensten te leveren die je van Cleanprofs vraagt, bijvoorbeeld:

 • het in kaart brengen van jouw wensen en vereisten;
 • het tot stand doen komen van overeenkomsten of het wijzigen van gegevens;
 • het adviseren en uitvoeren van/over producten of diensten.

Om je te leren kennen, bijvoorbeeld:

 • zodat we je beter kunnen adviseren;
 • voor onze eigen marketing doeleinden;
 • om onze communicatie naar jou persoonlijker te maken.

Ook gebruiken we persoonsgegevens om:

 • fraude en misbruik tegen te gaan en te voorkomen;
 • ten behoeve van marktonderzoek;
 • aan onze plichten onder de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te voldoen.

 

Beveiligingsmaatregelen
Cleanprofs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik of verwerking. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, encryptie van data en training van medewerkers.

De medewerkers van Cleanprofs die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens waar zij kennis van nemen. Mocht je vragen hebben over het beveiligingsbeleid, dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 

Verstrekken persoonsgegevens aan derden
Cleanprofs verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij Cleanprofs hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of
toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of indien je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

Websites van derden
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de website van Cleanprofs en niet op websites van derden waarvoor op de website een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden je aan om de privacyvoorwaarden van de websites van derden goed door te nemen voordat je overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

 

Rechten van betrokkenen
Je hebt zelf controle over je persoonsgegevens. Op grond van de wet heb je de volgende rechten:

 • het recht op toegang;
 • het recht op inzage;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht van bezwaar;
 • het recht op verwijdering;
 • het recht om jouw toestemming in te trekken.

Indien je gebruik wilt maken van jouw rechten als betrokkene, stuur dan je verzoek per e-mail aan klantenservice@Cleanprofs.nl of via de contactgegevens op onze website. Uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van je bericht, krijg je van ons een reactie. Cleanprofs zal tijdig aan verzoeken voldoen, tenzij deze kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Indien je een verzoek doet dat betrekking heeft op persoonsgegevens, houd er dan rekening mee dat we je kunnen vragen om je te identificeren. Indien je daarvoor een kopie van je paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we je om je pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Indien je geabonneerd bent op een nieuwsbrief en deze niet meer wilt ontvangen, dan kan je je altijd uitschrijven via de afmeldmogelijkheid die in iedere nieuwsbrief is opgenomen.

 

Bewaren van persoonsgegevens
Cleanprofs zal je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven vermelde doeleinden en zolang wij dat verplicht zijn onder de toepasselijke
wet- en regelgeving. Nadat het niet meer noodzakelijk is om je persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd of maken we deze anoniem, zodat ze niet meer herleidbaar zijn naar jou.

 

Vragen en klachten
Indien er vragen zijn over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Cleanprofs gebruik maakt van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via klantenservice@cleanprofs.nl. Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier helpen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen Privacy verklaring
Cleanprofs kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om aan aangepaste wet- en regelgeving te voldoen of wegens nieuwe producten en diensten. Op onze website vindt je altijd  de bijgewerkte versie van de privacyverklaring. Wij raden je aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop Cleanprofs persoonsgegevens verwerkt.

 

Schiedam, 15 februari 2021